آزمون مجدد احکام تجارت کسب و کار (ویژه نفراتی که مردود شده‌اند)