نامنام خانوادگینام کاربریعنوان گواهینامهاحکام تجارت وکسب وکارنتیجه
میتراترک9331098904احکام تجارت کسب و کار95قبول
فرزادتاجدینی9101952270احکام تجارت کسب و کار90قبول
محمدمیمندیان9192103819احکام تجارت کسب و کار90قبول
ساراغلامی لویه9114650591احکام تجارت کسب و کار90قبول
حمیدرضاشریفی نعمت آباد9330915008احکام تجارت کسب و کار90قبول
علیرضامحمدعلی9121331869احکام تجارت کسب و کار85قبول
احسانگروسی9122822013احکام تجارت کسب و کار85قبول
میرمحمدحسینی کهنموئی9212306717احکام تجارت کسب و کار85قبول
سعیدآقاشاهی9022565101احکام تجارت کسب و کار85قبول
مهرنوشفرج زاده9399162068احکام تجارت کسب و کار85قبول
مرتضیخدامرادی9160555056احکام تجارت کسب و کار85قبول
یحییفرید قریبه9147554166احکام تجارت کسب و کار85قبول
میثمسالاری اخگر9196498969احکام تجارت کسب و کار85قبول
نویدامیدیان9184024594احکام تجارت کسب و کار85قبول
مهدیتاج آبادی هرات9196391720احکام تجارت کسب و کار85قبول
محمد تقیعلیزاده برهانی9394123643احکام تجارت کسب و کار80قبول
علیبراتی9114439400احکام تجارت کسب و کار80قبول
مهدیاسدی امیرآبادی9130748585احکام تجارت کسب و کار80قبول
مجیدکشاورزی9177164027احکام تجارت کسب و کار80قبول
محمدنصرتی9194936935احکام تجارت کسب و کار80قبول
نداساعدی9140051710احکام تجارت کسب و کار80قبول
مجتبیقلی پور9364300121احکام تجارت کسب و کار80قبول
محمدصباغ نژاد یزد9133762939احکام تجارت کسب و کار80قبول
میثمناهید9124447634احکام تجارت کسب و کار75قبول
محمدخضرپور9029039290احکام تجارت کسب و کار75قبول
مهردادنایب9151024047احکام تجارت کسب و کار75قبول
سید سجادصدیقی9158632373احکام تجارت کسب و کار75قبول
سعیدبوستانی9399717617احکام تجارت کسب و کار75قبول
امینقربانی9153841500احکام تجارت کسب و کار75قبول
امیررضاسعادت تولائی9037924929احکام تجارت کسب و کار75قبول
آرشهیربد مبارکه9125632651احکام تجارت کسب و کار75قبول
سهیلفلاح جمشیدی9120174227احکام تجارت کسب و کار75قبول
خدیجهحکمت9198136371احکام تجارت کسب و کار75قبول
عنایت الهربیعی9128387658احکام تجارت کسب و کار75قبول
حسنحمداللهی9125227765احکام تجارت کسب و کار75قبول
حمیدرضاصفی زاده9137595895احکام تجارت کسب و کار70قبول
صادقاسفندیاری9199214966احکام تجارت کسب و کار70قبول
مسلمنصیری ناغانی9133062498احکام تجارت کسب و کار70قبول
علیرضاجعفرنیا لاطران9123754615احکام تجارت کسب و کار70قبول
محمدقدرتی9172068006احکام تجارت کسب و کار70قبول
فاطمهگنج خانلو9389239533احکام تجارت کسب و کار70قبول
موسیجوکار9171250145احکام تجارت کسب و کار65قبول
محمد علیاسداللهی9122005239احکام تجارت کسب و کار65قبول
مهرشادملاملکی9125996319احکام تجارت کسب و کار65قبول
حمیدکوهکن9303501001احکام تجارت کسب و کار65قبول
حمیدرضااحمدی9198449270احکام تجارت کسب و کار65قبول
مهدیعیسی پور زنگنه9120987118احکام تجارت کسب و کار65قبول
عظیمهشریفی9383011236احکام تجارت کسب و کار60قبول
مصطفیابراهیمی9925889613احکام تجارت کسب و کار60قبول
علیهمتی9188393671احکام تجارت کسب و کار60قبول
زهرهوردی9905246822احکام تجارت کسب و کار60قبول
حمیدرضادادو9128045950احکام تجارت کسب و کار55قبول
مونانورروان9122199314احکام تجارت کسب و کار55قبول
مرتضیکیماز9124525420احکام تجارت کسب و کار50قبول
پویااسدی9145661279احکام تجارت کسب و کار50قبول
مهدیاکبری9159773251آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک96.666666666667قبول
حسینمین باشی9156164696آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک93.333333333333قبول
مجیدمهربد9151865807آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک90قبول
حمزهنجفی9153865884آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک90قبول
سجادعلیزاده9100092216آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک86.666666666667قبول
امینایزانلو9395295954آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک86.666666666667قبول
شادیمهراد9153843709آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک86.666666666667قبول
عیسیستارزاده9158860491آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک86.666666666667قبول
میلادباغچقی9373494083آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک86.666666666667قبول
مصطفیاربابی9122107557آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک83.333333333333قبول
محمودمشکات9129157343آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک83.333333333333قبول
حمیدرضادهقان9153880069آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک83.333333333333قبول
مهدیخدادادی9378724898آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک83.333333333333قبول
مجیدیزدانی9153862923آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک83.333333333333قبول
رضایزدانی9129480028آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک83.333333333333قبول
علیارزمانی9159846131آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک80قبول
رضاغلامیان آزاد9151874553آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک80قبول
الله یارولی پور9153843849آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک80قبول
معصومهکریمی9900221423آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک80قبول
هادیحصاری9157887006آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک80قبول
الیاسرحیمی9155856085آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک80قبول
اصغراسفندمذ9158850221آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک80قبول
مجیدداغستانی9915892197آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک80قبول
جوادیزدانی9151760944آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک80قبول
حمیدمهنانی9151869720آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک80قبول
محمدتقیجهانی پاقلعه9159845430آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک76.666666666667قبول
رضااحمدی9151863278آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک76.666666666667قبول
منصورمحمدیان9158855008آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک76.666666666667قبول
محمدمهدیجعفری9154392678آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک76.666666666667قبول
حسینیعقوبی مقدم9153853313آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک76.666666666667قبول
علیلنگری9902958425آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک76.666666666667قبول
مجیدفیروزه ء9376774565آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک76.666666666667قبول
حسینملکشی9155859355آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک76.666666666667قبول
زهرایزدانی9383145182آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک76.666666666667قبول
موسیرحمانی9153840182آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک76.666666666667قبول
عباسدادمهر9155847927آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک73.333333333333قبول
ابوالفضلشاددل9155848967آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک73.333333333333قبول
مصطفیرختیانی9364564935آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک73.333333333333قبول
علیفدائی نژاد9124788242آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک73.333333333333قبول
احسانمیثمی9129734332آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک73.333333333333قبول
محمدندیمی9155304635آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک73.333333333333قبول
حسین اصغرقنبرزاده9153880015آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک73.333333333333قبول
پرهاممهنانی9383337594آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک73.333333333333قبول
مهدیحاتمی بازخانه9153861871آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک73.333333333333قبول
بهرامقربانی9151868106آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک73.333333333333قبول
جمشیدنیازی9193356424آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک73.333333333333قبول
رضاظفری9151866939آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک73.333333333333قبول
آرمانوحیدی برجیbtcirآزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک73.333333333333قبول
امینباغچقی9900850644آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک70قبول
علیرحیمی9196257082آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک70قبول
رضابهجوئی9395826195آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک70قبول
امیرارسلانیزدانی9152614556آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک70قبول
مسلمربانیان9151876756آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک70قبول
محمد علیتبدلان9157880911آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک70قبول
علیمحمدی9150880316آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک70قبول
آرشقنبرزاده داغیان9338441670آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک70قبول
امیدعسکری طبری9335720084آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک70قبول
علیباغچقی9158861218آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک70قبول
بهروزوحدانی9358295779آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک70قبول
علیرضاایشان9155841070آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک70قبول
جلیلدهش9157192070آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک70قبول
مهدیرحمانی9158891398آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک70قبول
محمدآرمانشکیبایی قلیانلو9153885669آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک70قبول
سید احمدآیتی فرد9155840283آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک66.666666666667قبول
حسنشادمانی9157374597آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک66.666666666667قبول
مهردادخاکسار9157731242آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک66.666666666667قبول
عباسعلیبابائی9153694571آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک66.666666666667قبول
ستاربهادری9330611271آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک66.666666666667قبول
حسنحاتمی9155869227آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک66.666666666667قبول
براتعلینظری9155846828آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک66.666666666667قبول
مریمقدرتی9370769079آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک66.666666666667قبول
علیحصاری9055803251آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک66.666666666667قبول
عزیزاللهناصری9151885288آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک66.666666666667قبول
مجتبیالهی9391711826آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک66.666666666667قبول
سید صادقفاطمی زاده9155895501آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک66.666666666667قبول
سید اصغرلنگری9026634679آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک66.666666666667قبول
علیپور حکمت9153861351آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک63.333333333333قبول
روح اللهقلیچی9156485734آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک63.333333333333قبول
جمشیدربانی9303254404آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک63.333333333333قبول
محمدسیاح بازخانه9155852134آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک63.333333333333قبول
اسدالهشفیق نیا9351187356آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک63.333333333333قبول
امیدوقاری مطلق9155851344آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک63.333333333333قبول
مجتبیربانی9158884988آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک63.333333333333قبول
امان اللهعلی آبادی9192299968آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک63.333333333333قبول
وحیدکیهان9153845707آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک63.333333333333قبول
احسانضمیریان9916065876آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک63.333333333333قبول
مجتبییزدانی9159775200آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک63.333333333333قبول
یوسفقدرتی حمزانلو9356800389آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک63.333333333333قبول
موسیامانی9150105733آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک63.333333333333قبول
مسلمخان محمدی9127268516آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک63.333333333333قبول
علیسلیمانی9364564873آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک63.333333333333قبول
جوادباغچقی9153878544آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
مهدینورانی9157160317آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
ابوالفضلموحدی9155850270آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
جوادزمزمی9155850743آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
حسنپاسبان برزل آباد9159779357آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
مسعودنودهی9157733104آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
علیرضاصمدی9157879097آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
حسینعلیایزانلو9915895951آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
ناصربهادری9107612687آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
حسینفرهادی9155847062آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
سیدتقیشمس9393851061آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
محمدیزدانی پژوه9158853491آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
مجیددادفرمایی9156474760آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
مرتضیولی زاده9902113068آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
عارفدهقان پور9914991579آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
متینعزیزی9159153887آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
علیباغچقی9155859265آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
صادقمخدومی9156029974آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
حمیدیاهویان9155850299آزمون جامع دانش و ضوابط ثبتی و حقوق تجارت مشاوران املاک60قبول
حمزهنجفی9153865884آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک95.555566666667قبول
مصطفیرختیانی9364564935آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک93.333333333333قبول
ابوالفضلشاددل9155848967آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک92.222233333333قبول
زهرایزدانی9383145182آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک92.222233333333قبول
محمدمهدیجعفری9154392678آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک91.1111قبول
حسینیعقوبی مقدم9153853313آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک91.1111قبول
مهدیکاملی9303248221آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک91.1111قبول
حمیدمهنانی9151869720آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک90قبول
حمزهخاوری9158636312آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک90قبول
علیلنگری9902958425آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک88.8889قبول
امینایزانلو9395295954آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک88.8889قبول
حسینمین باشی9156164696آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک88.8889قبول
مجیدداغستانی9915892197آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک88.8889قبول
محمدآرمانشکیبایی قلیانلو9153885669آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک87.777766666667قبول
حسنحاتمی9155869227آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک86.666666666667قبول
عیسیستارزاده9158860491آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک86.666666666667قبول
محمدحاتمی9396770029آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک86.666666666667قبول
علیارزمانی9159846131آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک85.555566666667قبول
براتعلینظری9155846828آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک85.555566666667قبول
رضایزدانی9129480028آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک85.555566666667قبول
منصورمحمدیان9158855008آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک84.444433333333قبول
محمدندیمی9155304635آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک84.444433333333قبول
حسینملکشی9155859355آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک84.444433333333قبول
مهدیحاتمی بازخانه9153861871آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک84.444433333333قبول
جلیلدهش9157192070آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک84.444433333333قبول
جوادیزدانی9151760944آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک84.444433333333قبول
سید احمدآیتی فرد9155840283آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک83.333333333333قبول
مهردادخاکسار9157731242آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک83.333333333333قبول
سید اصغرلنگری9026634679آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک83.333333333333قبول
الیاسرحیمی9155856085آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک82.222233333333قبول
عزیزاللهناصری9151885288آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک82.222233333333قبول
عباسدادمهر9155847927آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک81.1111قبول
مهدیاکبری9159773251آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک81.1111قبول
علیرحیمی9196257082آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک81.1111قبول
رضابهجوئی9395826195آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک81.1111قبول
محمودمشکات9129157343آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک81.1111قبول
بهروزوحدانی9358295779آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک81.1111قبول
حمیدرضادهقان9153880069آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک81.1111قبول
امینباغچقی9900850644آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک80قبول
مصطفیاربابی9122107557آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک80قبول
مجتبیربانی9158884988آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک80قبول
الله یارولی پور9153843849آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک80قبول
مجیدفیروزه ء9376774565آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک80قبول
موسیرحمانی9153840182آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک80قبول
رضاحیدرپور9379521427آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک80قبول
جواداحمدیان9929862027آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک80قبول
علیپور حکمت9153861351آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک78.8889قبول
عباسعلیبابائی9153694571آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک78.8889قبول
جوادزمزمی9155850743آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک78.8889قبول
یوسفقدرتی حمزانلو9356800389آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک78.8889قبول
محمد علیتبدلان9157880911آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک78.8889قبول
کوروشرحمانی9154030638آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک78.8889قبول
رضااحمدی9151863278آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک77.777766666667قبول
روح اللهقلیچی9156485734آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک77.777766666667قبول
سجادعلیزاده9100092216آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک77.777766666667قبول
اسدالهشفیق نیا9351187356آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک77.777766666667قبول
مسعودنودهی9157733104آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک77.777766666667قبول
هادیحصاری9157887006آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک77.777766666667قبول
مجیدیزدانی9153862923آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک77.777766666667قبول
جمشیدنیازی9193356424آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک77.777766666667قبول
یوسف علییزدانی9151861377آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک76.666666666667قبول
مهدینورانی9157160317آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک76.666666666667قبول
معصومهکریمی9900221423آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک76.666666666667قبول
حسین اصغرقنبرزاده9153880015آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک76.666666666667قبول
علیحصاری9055803251آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک76.666666666667قبول
صادقمخدومی9156029974آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک76.666666666667قبول
حسنشادمانی9157374597آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک74.444433333333قبول
مسلمربانیان9151876756آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک74.444433333333قبول
محمدتقیجهانی پاقلعه9159845430آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک73.333333333333قبول
امیرخیرآبادی9129459597آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک73.333333333333قبول
مجتبیالهی9391711826آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک73.333333333333قبول
میلادباغچقی9373494083آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک73.333333333333قبول
قاسمرویانی9155851902آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک72.222233333333قبول
سیدتقیشمس9393851061آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک72.222233333333قبول
محمدیزدانی پژوه9158853491آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک72.222233333333قبول
علیباغچقی9158861218آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک72.222233333333قبول
امیندرتومی9157732157آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک72.222233333333قبول
بهرامقربانی9151868106آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک72.222233333333قبول
امان اللهعلی آبادی9192299968آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک71.1111قبول
ناصربهادری9107612687آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک71.1111قبول
رضاغلامیان آزاد9151874553آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک71.1111قبول
امیدعسکری طبری9335720084آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک71.1111قبول
میثاقروشنفکر9394814773آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک71.1111قبول
رضارستمی9159865668آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک71.1111قبول
احسانضمیریان9916065876آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک70قبول
حسینفرهادی9155847062آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک70قبول
علیایزانلو9155840495آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک70قبول
علیفدائی نژاد9124788242آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک68.8889قبول
ابوالفضلموحدی9155850270آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک68.8889قبول
ستاربهادری9330611271آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک68.8889قبول
علیرضاصمدی9157879097آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک68.8889قبول
احسانمیثمی9129734332آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک68.8889قبول
شادیمهراد9153843709آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک68.8889قبول
اصغراسفندمذ9158850221آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک68.8889قبول
علی اکبرمحمدیان9158845092آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک68.8889قبول
سید صادقفاطمی زاده9155895501آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک68.8889قبول
امیرارسلانیزدانی9152614556آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک67.777766666667قبول
مجیددادفرمایی9156474760آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک67.777766666667قبول
وحیدکیهان9153845707آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک66.666666666667قبول
علیباغچقی9155859265آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک66.666666666667قبول
مجیدمهربد9151865807آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک66.666666666667قبول
مرتضیولی زاده9902113068آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک66.666666666667قبول
رضارحمانی9330520013آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک66.666666666667قبول
حسینعلیایزانلو9915895951آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک65.555566666667قبول
جوادباغچقی9153878544آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک65.555566666667قبول
موسیامانی9150105733آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک65.555566666667قبول
حمیدیاهویان9155850299آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک65.555566666667قبول
مریمقدرتی9370769079آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک64.444433333333قبول
مهدیخدادادی9378724898آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک64.444433333333قبول
مسلمخان محمدی9127268516آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک64.444433333333قبول
عارفدهقان پور9914991579آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک64.444433333333قبول
مهدیحسین‌زاده9155850149آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک64.444433333333قبول
رضاظفری9151866939آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک64.444433333333قبول
علیرمضانی9158860400آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک64.444433333333قبول
جوادایمنی9152006575آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک64.444433333333قبول
حسنپاسبان برزل آباد9159779357آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک63.333333333333قبول
علیمحمدی9150880316آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک63.333333333333قبول
آرشقنبرزاده داغیان9338441670آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک63.333333333333قبول
پرهاممهنانی9383337594آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک63.333333333333قبول
امینابراهیمی9155844924آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک63.333333333333قبول
محمدسیاح بازخانه9155852134آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک62.222233333333قبول
امیدوقاری مطلق9155851344آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک62.222233333333قبول
علیرضاشجاعی9371701550آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک62.222233333333قبول
جمشیدربانی9303254404آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک61.1111قبول
مجتبییزدانی9159775200آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک61.1111قبول
علیسلیمانی9364564873آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک61.1111قبول
جوادمهری9154040688آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک61.1111قبول
مهدیرحمانی9158891398آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک61.1111قبول
متینعزیزی9159153887آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک60قبول
علیرضاایشان9155841070آزمون جامع دانش و مهارت تخصصی ویژه صنف املاک60قبول